Институт по публична администрация

годишна среща - коктейл